Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2021-2022

STTNội dungTổng sốTrình độ đào tạoHạng chức danh nghề nghiệpChuẩn nghề nghiệp
TSThSĐHTCDưới TCHạng IIIHạng IIHạng IXuất sắcKháTrung bìnhKém
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên60 148          
IGiáo viên41 140          
Trong đó số giáo viên dạy môn:48             
1Toán              
2              
3Hóa              
4              
IICán bộ quản lý02 11          
1Hiệu trưởng01             
2Phó hiệu trưởng01             
IIINhân viên17             
1Nhân viên văn thư01             
2Nhân viên kế toán01             
3Thủ quỹ01             
4Nhân viên y tế01             
5Nhân viên thư viện01             
6Nhân viên thiết bị, thí nghiệm01             
7Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật              
8Nhân viên công nghệ thông tin              
9              

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày10 tháng 10 năm 2022

Thủ trưởng đơn vị

(Đã Ký )

Bài trướcCông khai thông tin cơ sở vật chất của trường năm học 2021-2022